صفحه اصلی
رویکردهای نوین نظام عدالت کیفری به پدیده تروریسم
  • 4498 بازدید

کارگروه عدالت کیفری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
«سلسله نشست‌های عدالت کیفری و حقوق بشر»

نشست دهم:
«رویکردهای نوین نظام عدالت کیفری به پدیده تروریسم»

دکتر پیمان نمامیان
عضو هیات علمی دانشگاه اراک

دکتر سینا رستمی
قاضی دادگستری 

دبیر علمی نشست:
سمیه پرهیزکاری
پژوهشگر کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری: 
چهارشنبه  ۲۹ آذر ۱۴۰۲
ساعت ۱۶ تا ۱۸

لینک ورود به جلسه: 
https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

افزودن نظرات