معاونت پژوهشی

گروه حقوق بشر 
اطلاعات بیشتر
گروه صلح و حقوق بشر دوستانه
اطلاعات بیشتر
گروه دموکراسی 
اطلاعات بیشتر
گروه فلسفه، دین و حقوق
اطلاعات بیشتر
گروه اخلاق زیستی
اطلاعات بیشتر
کار‌گروه عدالت کیفری
اطلاعات بیشتر
کار‌گروه حقوق کودک
اطلاعات بیشتر
کار‌گروه حقوق زنان 
اطلاعات بیشتر
کار‌گروه تخصصی حقوق بشر و فناوری‌های نوین
اطلاعات بیشتر
کارگروه محیط‌ زیست
اطلاعات بیشتر
سایر همکاران
اطلاعات بیشتر