پیشینه

کرسی حقوق بشر،  صلح و دموکراسی یونسکو،  پس از انعقاد بین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) و دانشگاه شهید بهشتی در بهار 1380 در دانشکده حقوق رسماًٌ تأسیس شد. این کرسی تنها کرسی حقوق بشر،  صلح و دموکراسی یونسکو در منطقه خلیج فارس می‌باشد.
 
ایجاد این کرسی در ایران زمینه علمی لازم جهت شکل‌گیری مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی و مطالعات میان‌رشته ای در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را ابتدا با گروه آموزشی و پژوهشی حقوق بشر فراهم آورد، سپس با ایجاد 4 گروه پژوهشی و آموزشی دیگر( صلح،  دموکراسی،  فلسفه حقوق و دین و اخلاق زیستی) فعالیت خود را گسترش داد.
 
ضمناً این مرکز در اسفند‌ماه سال 1386 در جهت حمایت حقوقی از اقشار نیازمند اقدام به تأسیس کلینیک‌های حقوقی زنان و کودکان نمود.

اهداف و وظایف کرسی

 • انجام پژوهش‌های بنیادین و کاربردی در زمینه حقوق بشر، حقوق شهروندی، صلح و دموکراسی، فلسفه حقوق و دین، اخلاق زیستی
 • آموزش حقوق شهروندی، حقوق بشر در ابعاد مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با توجه به فرهنگ دینی و ملیها
 • تلاش جهت فراهم نمودن مشارکت کشور در فرایند تدوین و توسعه نظام بین‌المللی حقوق بشر
 • تلاش جهت مشارکت اندیشمندان کشور برای ارائه نظریات جدید درباره حقوق شهروندی، رابطه بین دین، حقوق بشر، صلح، دموکراسی و فلسفه حقوق
 • ایجاد یک مرکز برای آموزش و پژوهش در زمینه حقوق بشر، صلح، دموکراسی و فلسفه حقوق و فراهم نمودن توانایی لازم برای تعامل فعال با سایر مراکز مشابه و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ای، اعم از دولتی و غیر دولتی
 • ایجاد یک مرکز برای آموزش و پژوهش در زمینه حقوق بشر، صلح، دموکراسی و فلسفه حقوق و فراهم نمودن توانایی لازم برای تعامل فعال با سایر مراکز مشابه و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ای، اعم از دولتی و غیر دولتی
 • تربیت کادر علمی آموزشی و پژوهشی و متخصصین کشور
 • بومی‌نمودن مفاهیم و راه کارهای مربوط به آن در عین احترام به جهان شمولی حقوق بشر
 • فعالیتهای‌ این مرکز از زمان تأسیس تا‌کنون فعالیت‌های متعددی را در جهت تحقق اهداف خود انجام داده است.یت
 • ایجاد کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد سازمان ملل متحد
 • ایجاد پنج گروه پژوهشی مصوب شورای عالی گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
 • ایجاد دوره کارشناسی‌ارشد حقوق بشر و طراحی دوره دکتری حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
 • انعقاد موافقت‌نامه های همکاری با مرکز بین‌المللی و دانشگاهی خارجی

برگزاری کنفرانس های بین المللی

 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی داخلی و بین‌المللی و ارائه مشورت به نهادهای دولتی
 • ایجاد ارتباط بین مراکز دانشگاهی و حوزوی جهت ارتقای ادبیات حقوقی و بومی‌سازی مفاهیم
 • اجرای طرح‌های تحقیقاتی و تألیف و ترجمه کتب و اسناد بین‌المللی در چارچوب اهداف کرسی