نمایشگاه مجازی نقاشی حقوق بشر

Responsive Image
نام: یگانه اسدی
عنوان: صلح و نفی خشونت
تکنیک: مداد رنگی
سال:  ۱۴۰۰
Responsive Image
نام: عاطفه بی قرار
عنوان: صلح 
تکنیک: آبرنگ
سال: ۱۴۰۰
Responsive Image
نام: ندا چایچی
عنوان: جاودانگی
تکنیک: اکریلیک روی بوم
سال:  ۱۳۹۹
Responsive Image
نام: نوشین رشیدی
عنوان: صلح 
تکنیک: کالیگرافی همراه با تکسچر و پودر طلا
سال: ۱۳۹۸
Responsive Image
نام: صفورا اسدیان
عنوان: صلح
تکنیک: اکریلیک روی بوم
سال: ۱۳۹۷
Responsive Image
نام: مهدی سرداری
عنوان: سوداگر جنگ
تکنیک: رنگ روغن
سال: ۱۴۰۰
Responsive Image
نام: فهیمه ملامیرزایی
عنوان: من دیگر
تکنیک: رنگ روغن
سال:  ۱۳۹۹
Responsive Image
نام: کارگروهی موسسه طلیعه مهر طاها
عنوان:  صلح و دنیایی بدون جنگ
تکنیک: اکریلیک 
سال: ۱۴۰۰
Responsive Image
نام: رضا رازقندی
عنوان: بامیان
تکنیک: رنگ روغن
سال:  ۱۴۰۰
Responsive Image
نام: رویا خوشبخت
عنوان: دوستی
تکنیک: رنگ روغن
سال: ۱۳۸۹
Responsive Image
نام: رباب منوچهری
عنوان اثر: صلح و امنیت
تکنیک: آبرنگ
سال:  ۱۴۰۰
Responsive Image
نام: محمد شقایقی
عنوان: پساصلح
تکنیک: رنگ روغن
سال: ۱۳۹۹
Responsive Image
نام: کامران نظام آبادی
عنوان: حقوق بشر!!!!
تکنیک: مداد روی کاغذ
سال:  ۱۳۹۹
Responsive Image
نام: عاطفه صفر
عنوان: روح زندگی
تکنیک: آبرنگ
سال: ۱۴۰۰
Responsive Image
نام: رعنا بهاری
عنوان: صلح
تکنیک: مرکب رنگی و اکریلیک روی بوم
سال:  ۱۳۹۹
Responsive Image
نام: مریم رضایی
عنوان: صلح از نگاه من
تکنیک: رنگ روغن
سال: ۱۴۰۰
Responsive Image
نام: محسن غلامی
عنوان: شهید عشق 
تکنیک: ترکیب مواد
سال: ۱۳۹۸
Responsive Image
نام: اعظم احمدزاده
عنوان: رفتند و رویم دیگر آیند و روند
تکنیک: رنگ روغن
سال: ۱۴۰۰
Responsive Image
نام: مینا عبدوس
عنوان: از مجموعه آدمکها حقوق بشر و منزلت انسانی
تکنیک: اکریلیک و رنگ روغن
سال:  ۱۳۹۱
Responsive Image
نام: علی شهبازی دوست علیا
عنوان: دختر افغان
تکنیک: رنگ روغن
سال: ۱۴۰۰
Responsive Image
نام: شیدا خالقی
عنوان: جنگ و صلح
تکنیک: خودکار بر روی مقوا
سال:  ۱۳۹۹
Responsive Image