انتشارات

آموزش حقوق بشر
تحولات فلسطین از منظر حقوق، سیاست و امنیت
چشم‌انداز خلع سلاح و کنترل تسلیحات
درس‌گفتارهایی در پسامدرنیسم
غزه و حقوق بین‌الملل
حقوق زیست‌محیطی بشر
شوراهای اسلامی: نگاهی به یک دوره تجربه
مشروعیت قدرت و مقبولیت دولت در قرآن کریم
آشنایی با حکومت و ساختار اداری و سیاسی کشورهای اسلامی
اصول راهنمای بین‌المللی ایدز و حقوق بشر
تروریسم و حقوق بشر
حقوق کودک
عدالت طبیعی
مبانی نظری برخورداری از امنیت حقوقی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران
 دموکراسی: راهنمای نو‌آموز  
فلسطین و حقوق بین‌الملل معاصر