صفحه اصلی
واکاوی حقوقی، اقتصادی و اجتماعی پدیده نابرابری
  • 4613 بازدید

کارگروه حقوق زنان مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی تقدیم میکند:

نشست علمی با موضوع:
"واکاوی حقوقی، اقتصادی، اجتماعی پدیده نابرابری"

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ لغایت ۱۷/۳۰ به صورت حضوری در سالن سلام ،کرسی حقوق بشر

سخنرانان : 
۱_ جناب آقای دکتر مجتبی قاسمی
معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
با موضوع: واکاوی نابرابری اقتصادی در ایران

۲_ جناب آقای دکتر مرتضی نوری 
عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی 
موضوع : خاستگاه ها و چاره های انواع نابرابری در نظریه عدالت جان رالز

۳_ سرکار خانم دکتر مهناز بیات 
عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
با موضوع : برابری ارزشی؛ انسانی صرفا انسانی

افزودن نظرات