انتشارات

آموزش حقوق بشر
تحولات فلسطین از منظر حقوق،سیاست وامنیت
چشم انداز خلع سلاح و کنترل تسلیحات
درس گفتارهایی در پسامدرنیسم
غزه و حقوق بین الملل
حقوق زیست محیطی بشر
شوراهای اسلامی:نگاهی به یک دوره تجربه
مشروعیت قدرت و مقبولیت دولت در قرآن کریم
آشنایی باحکومت وساختار اداری و سیاسی کشورهای اسلامی
اصول راهنمای بین المللی ایدز و حقوق بشر
تروریسم و حقوق بشر
حقوق کودک
عدالت طبیعی
مبانی نظری برخورداری از امنیت حقوقی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران
 دموکراسی:راهنمای نو آموز  
فلسطین و حقوق بین الملل معاصر