صفحه اصلی
جان رالز: حقوق بشر و مشروعیت سیاسی
  • 801 بازدید

 گروه فلسفه، دین و اخلاق 
مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند: 

«جان رالز:حقوق بشر و مشروعیت سیاسی»
سخنرانان:دکتر موسی اکرمی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 دکتر  حسین هوشمند
پژوهشگر وابسته در دانشگاه سیمون فریزر و دکترای فلسفه‌ی اخلاق تطبیقی
دبیر علمی نشست:
دکتر سعیده مزینانیان
مدیر گروه فلسفه،دین و اخلاق  کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری: ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۲
ساعت۱۸ الی۲۰
لینک ورود به جلسه:


https://webinar.sbu.ac.ir

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

افزودن نظرات