صفحه اصلی
انتخاب مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی به عنوان واحد برتر روابط عمومی در جشنواره تجلیل از واحدهای برتر روابط عمومی 1400 در دانشگاه شهید بهشتی
  • 9845 بازدید

طی نخستین «جشنــواره معرفـی و تجلیــل از واحدهـای برتـر دانشگـاه شهیـد بهشتـی در تعامل با روابط عمومی» با حضور رئیس دانشگاه شهید بهشتی، دکتر سعدالله نصیری قیداری و سایر مدیران و مسئولان دانشگاه، مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی به عنوان «واحد برتر  روابط عمومی» انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.

همچنین، این واحد به عنوان واحد برتر در سایت انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی و رابط عمومی مرکز تحقیقات و کرسی، دکتر اصلی عباسی به عنوان یکی از رابطان عمومی برتر دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شد.

این امر مهم با همکاری مشفقانه و نظارت مدیران دانشگاه و کرسی، به ویژه دکتر حسین میرمحمد صادقی، رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی میسر شد و بدین وسیله حصول این دستاورد را به ریاست محترم مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی و همکاران گرامی این مجموعه تبریک می گوییم.

​​​​​​​