صفحه اصلی
زنان و حقوق
  • 5694 بازدید

کسی حقوق بشر صلح و دموکراسی برگزار میکند:

زنان و حقوق 

آنلاین

دو شنبه ۱۵ اسفند  

ساعت ۱۵ تا ۱۹

Webinar.sbu.ac.ir

سخنرانان:

خانم دکتر مهناز بیات

 خانم دکتر زهرا کریمی 

خانم دکتر وحیده باباخانی

آقای دکتر محمد معدی لبیبی

✓ دبیر نشست: خانم دکتر هاله شاعری

مدیر کارگروه حقوق زنان مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر

افزودن نظرات