صفحه اصلی
اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست در ایران
  • 4154 بازدید

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
گفتگو با دکتر عباس پورهاشمی در خصوص اجرای حقوق بین‌الملل محیط زیست در ایران 
وبینار انلاین
چهارشنبه ۲۴ اسفند 
ساعت ۱۸-۲۰
Webinar.sbu.ac.ir
با امکان صدور گواهی معتبر
سخنران: دکتر عباس پورهاشمی
حقوقدان بین المللی و رییس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا (cifile)
دبیر نشست : دکتر اعظم پرنده مطلق
مدیر کارگروه حقوق محیط زیست  مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر

افزودن نظرات