صفحه اصلی
آلودگی هوا؛ چالش ها و راهکارها
  • 1715 بازدید

کسی حقوق بشر صلح و دموکراسی برگزار میکند:

آلودگی هوا؛ چالش ها و راهکارها

آنلاین

سه شنبه ۱۶ اسفند  

ساعت ۱۱ تا ۱۳

Webinar.sbu.ac.ir

✓ دکتر مهدی رهنما

رییس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

• آلودگی هوا :تاب آوری یا مقابله

✓ دکتر مسعود فریادی 

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران 

• بررسی چالشهای حقوقی حفاظت از هوای پاک

✓ دکتر ساویز صحت

عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و 

رییس مرکز آموزش منطقه ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران

• توسعه سامانه هشدار گرد و خاک و توفان های ماسه در کشور 

 

✓ دبیر نشست:دکتر اعظم پرنده مطلق 

مدیر کارگروه حقوق محیط زیست مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر

افزودن نظرات