کتابخانه دیجیتال نورhttp://www.noorlib.ir
 کتابخانه دیجیتالی گیگاhttp://gigalib.org/search-basic.aspx
 کتابخانه الکترونیکی تبیانhttps://library.tebyan.net/
 کتابخانه آنلاینhttp://infoketab.ir/
 کتابخانه دیجیتال دید http://www.did.ir/
  کتابخانه اینترنتی علاء الدینhttp://www.aladdinlibrary.org/
کنسرسیوم محتوای ملی http://icnc.ir/index.aspx?pid=1
سامانه نشر مجلات دانشگاه تهران http://journals.ut.ac.ir/list_3.html
لینک های مهم مرتبط با کتابخانه:
کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران http://www.nlai.ir/
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ایران https://www.ical.ir/
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران https://irandoc.ac.ir/
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری https://ricest.ac.ir/
پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران http://www.lib.ir/
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور https://dotic.ir/
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین المللیhttp://www.cilalib.ir
The World's Largest Library Catalog:https://www.worldcat.org/ 
http://www.washlaw.edu/lawjournal/لیست مجلات حقوقی لاتین
لینک فصلنامه مطالعات اسلامی حقوق بشر و دموکراسی، مجله تحقیقات حقوقی و مجله حقوق بشر
مجله حقوق بشر: دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق بشر: http://humanrights.mofidu.ac.ir/
لینک سامانه مجلات علمی دانشگاه:
http://scj.sbu.ac.ir/#cat=all&page=1
لینک های مربوط به حقوق بشر و سازمان ملل متحد : سایت های ارسالی موضوعی از طرف سازمان ملل متحد: http://www.unric.org/en/unric-library-newsletter
http://www.loc.gov/rr/news/unguide.htmlراهنمای نشانه های اسناد سازمان ملل متحد:
مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد:
http://treaties.un.org/home.aspx
پایگاه داده قطعنامه های شورای حقوق بشر:
http://www.ohchr.org/en/publicationsresources/pages/databases.aspx

 مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد،
 سالنامه سازمان ملل متحد: www.unyearbook.un.org
 
مجموعه پوستر و عکس در مقر سازمان ملل متحد:
http://www.unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1547&Itemid=315&lang=fa

Journal of the united nations:
http://www.un.org/en/sections/documents/journal-united-nations/index.html
research guides :http://research.un.org/en