ساعت فعالیت کتابخانه : از ساعت ۸ الی ۱۴:۳۰
وقت ناهار و نماز آماده ارائه خدمت نمی باشد.

مدیر کتابخانه: وجیهه حلوایی
کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیکی کتابخانه:  
Lib.hum@sbu.ac.ir

تلفن:  ۱۳-۲۲۴۳۱۹۱۱