نشست ها و همایشهای سال 1394

 

 گزارش دادگاه مجازی                                                                                                                15/ 2/ 94 

 نشست تجلیل ازپایان نامه های برتربا موضوعات حقوق بشری                                                          9/4/94

 برگزاری نشست تخصصی بررسی قانون جدید حمایت از خانواده با رویکردی انتقادی                            94/7/18

 همایش قانون آیین دادرسی ، بنیان ها ، چالش ها و راه کارها                                                           9/9/ 94

 سومین نشست از سلسله نشست های تخصصی کرسی مطالعاتی راهبردی حقوق بشر و امنیت ملی    94/9/14  ​​​​​​​