عناوین نشستها و همایشها ی سال 93

نشست قاچاق انسان ​​​​​​​

نشست تخصصی شناسایی و تعامل با سازمانهای غیر دولتی

آفیش جلسه افتتاحیه کلاسهای آموزش حقوق شهروندی

نشست جلسه افتتاحیه کلاسهای آموزش حقوق شهروندی در قوانین موضوعه ایران و اسناد بین المللی

نشست تخصصی روز جهانی علم برای صلح و توسعه                                        

جلسه آموزش مشاوران کلینیک حقوقی خانواده                                                   

نشست نقش ادیان در کاهش خشونت  

 

نشست تخصصی الگویی تطبیقی کلینیک های خانواده

نشست نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان

نشست جایگاه کودک در نظام کیفری ایران چالش ها و راهکارها 

سمینار حقوقی ، آشنایی با مسائل  کلیدی حقوقی قانون تجارت در بخش انرژی