نشست های سال 1391 

 
 
عناوین همایشها و نشستهای سال 91 کرسی حقوق بشر
 
 
 
 نشست کارشناسی منع تبعیض درآموزش 6/12/91 
 
کارگاه آموزشی دادرسی کار 19/2/91
 
کارگاه آموزشی حقوق بشر و توسعه 1/3/91
 
 نشست علمی جهانشمولی و نسبیت حقوق بشر 25/7/91
 
 نشست تخصصی حقوق مردمان بومی 26/7/91
 
همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن 15/8/91
 
 کارگاه آموزشی حقوق استفاده صلح آمیز از فضا 27/9/91
 
شست حقوق معلولان آذر 91