عناوین نشستها و همایشهای سال 92  

   

نشست صنایع استخراج و اکتشاف نفت و گاز و موازین حقوق بشر                   21/ 2/ 92 

نشست تخصصی آب حقوق بشر و توسعه پایدار                                             21/ 7/ 92 

نشست تخصصی جرم سیاسی و سر گذشت آن در جمهوری اسلامی ایران            6/ 8/ 92

 نشست باز خوانی منشور کوروش                                                                  28/8/92

سومین همایش ملی مردم سالاری دینی                                                         26/9/92 

کارگاه تخصصی حقوق اسلامی در دادگاههای ایالات متحده آمریکا                  13/11/92  

کارگاه آموزشی دادرسی منصفانه                                                                7و8/12/92

نشست مجازات اعدام : رویکردها و چالش ها                                                 11/12/92

نشست قتل های ناموسی در امریکا                                                              18/12/92  ​​​​​​​