معاونت ارتباط و خدمات علمی

واحد ارتباط با NGOها 

 
                                                                 عکس-دکتر-افشاری.gif

                                                                دکتر مریم افشاری

                                                           مدیر سازمانهای غیر دولتی

                                                                تلفن  :          22431911
                                                     ایمیل   : afshari2005m@yahoo.com
اهداف و شرح خدمات با سازمانهای غیر دولتی ( NGOS )  مرتبط با حقوق بشر صلح و دموکراسی )
 
1- شناسایی و برقراری ارتباط با سازمانهای غیر دولتی  مرتبط با حقوق بشر صلح و دمکراسی
2- برگزاری کارگاههای آموزشی حقوق بشر برای  سازمانهای غیر دولتی
3- برگزاری نشستهای مشترک درزمینه فعالیتها ی کرسی با همکاری سازمانهای غیر دولتی 
4- برگزاری همایشهای علمی  ترویج مفاهیم حقوق  بشری برای سازمانهای غیر دولتی