کار گروه حقوق زنان

 هاله شاعری

مدیر کارگروه حقوق زنان

عنوان جدید
عنوان جدید
رزومه

زنان و دختران بسیاری در سرتاسر جهان از نقض مستمر حقوق بشر رنج می‌برند؛ همچنان، تحقق حقوق بشر برای آنان اولویت نیافته است. دستیابی برابر تمامی زنان و دختران به حق‌های بشری خود، از یک سو، مستلزم شناخت جامع ابزارهای حقوقی و مکانیزم‌هایی حمایتی در سطح ملی و بین‌ المللی است؛ از سوی دیگر، بررسی ریشه‌ای رویه‌های تبعیض آمیز و تحقیرکننده علیه زنان و دختران را ایجاب می‌کند.
 
کارگروه حقوق زنان، به عنوان یکی از گروه‌های پژوهشی و تخصصی تابع کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، تلاش دارد ضمن پاسداشت آموزه‌های دینی​ و عرفی ارزنده در جامعه ایران که در ترفیع مقام زنان و دختران نقش دارند، با پیگیری فعالیت‌های منسجم و ترویجی در قالب‌های متنوعی مانند همکاری با نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر زنان، تدوین آثار وزین حقوقی و اجتماعی مرتبط، برگزاری نشست‌های تخصصی در زمینه موضوعات معاصر جامعه زنان و غیره، امکان هم‌اندیشی میان محققان و صاحب‌نظران و بازتاب نظرات آنان به سیاست گذاران عمومی را فراهم آورد.