گروه فلسفه، دین اخلاق

 سعیده مزینانیان

مدیر گروه فلسفه، دین واخلاق

عنوان جدید
عنوان جدید
فلسفه، حقوق و دین یک گروه پژوهشی-آموزشی است که در راستای اهداف کلی مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی به‌دنبال مطالعات ميان‌رشته‌ای است. این گروه به طور مشخص در سه زمینه فلسفه، حقوق و دین سعی دارد که چالش‌ها و فرصت‌های نظری و عملی در اجرا یا تحقق حقوق بشر، صلح و دموکراسی را بررسی و تحلیل کند. با توجه به ضرورت ویژگی‌های محیطی و ارزش‌های جهان‌شمول می‌توان برخی از اهداف این گروه را در محورهای ذیل بیان کرد:
  • 1- بررسی و تحلیل انتقادی مبانی و مبادی فلسفی و حقوقی حقوق بشر،‌ صلح و دموکراسی

  • 2- بررسی و تحلیل انتقادی رویکردها و راهکارهای حقوقی و دینی برای اجرای حقوق بشر، صلح‌سازی و یا حفظ صلح و دموکراتیزاسیون

  • 3- مطالعه تطبیقی موضوعات مربوطه از منظر فلسفه،‌ حقوق و دین

  • 4- آموزش ارزش‌های جهان‌شمول با حفظ و احترام به ارزش‌های محلی از منظر فلسفه، حقوق و دین

  • 5- انجام مطالعات اسلامی به‌منظور ارتقا و ترویج ارزش‌های انسانی