Responsive Image

   گروه فلسفه دین اخلاق

مدیر گروه فلسفه٬ دین واخلاق: دکتر علیرضا اسکندری
 

فلسفه، حقوق و دين یک گروه پژوهشي- آموزشي است که در راستای اهداف کلی مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسي به دنبال مطالعات ميان رشته-اي است. این گروه به طور مشخص در سه زمینه فلسفه، حقوق و دین سعی دارد که چالش¬ها و فرصت¬های نظری و عملی در اجرا یا تحقق حقوق بشر، صلح و دموکراسی را بررسی و تحلیل کند. با توجه به ضرورت لحاظ ویژگی¬های محیطی و ارزش¬های جهان¬شمول می¬توان برخی از اهداف این گروه را در محورهای ذیل بیان کرد:

۱. بررسی و تحلیل انتقادی مبانی و مبادی فلسفی، حقوقی حقوق بشر،‌ صلح و دموکراسی

۲. بررسی و تحلیل  انتقادی رویکردها و راهکارهای حقوقی و دینی برای اجرای حقوق بشر،‌ صلح¬سازی و یا حفظ صلح و دموکراتیزاسیون

۳. مطالعه تطبیقی موضوعات مربوطه از منظر فلسفه،‌ حقوق و دین

۴. آموزش ارزش¬های جهان¬شمول با حفظ و احترام به ارزش¬های محلی از منظر فلسفه،‌ حقوق و دین

۵. انجام مطالعات اسلامی به منظور ارتقا و ترویج ارزش¬های انسانیرزومه دکتر اسکندری