مرکزتحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی

اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر

 
      ( اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر )


         1- کنواسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 
        2- کنواسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
- کنواسیون مربوط به وضع پناهندگان 
4 - کنواسیون جلو گیری از کشتار جمعی و مجازات آن 
5 - اعلامیه جهانی حقوق بشر
6- کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها 
- اعلامیه جهانی حقوق کودک
8 - اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 
9 - پیمان‌ نامة حقوق کودک
10- پروتکل های اختیاری معاهده حقوق کودک  
11- کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه،غیر انسانی یا تحقیر کننده  
12- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
13- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  
14- پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  
15- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی  
16- پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)
-17 مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ  
18-کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
19 -اعلامیه درباره محو همه اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد
20 -اعلامیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی
21 -اعلامیة‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌
22 -اعلامیه جهانی حقوق زبانی 
23 -پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
 
​​​​​​​