کارگروه حقوق کودک

 سید علیرضا میرکمالی 

مدیر کارگروه حقوق کودک

عنوان جدید

کودکان به‌ واسطه آسیب پذیری در معرض خطرات متعدد و متنوعی هستند؛ از این رو،  در کنوانسیون‌های حقوق بشری توجه ویژه ای به آنان شده است.
فقر، آسیب‌های جسمی، جنسی و روانی، معضلات فرهنگی و اخلاقی، تبعیض در آموزش و بهداشت، آسیب پذیری از تنش‌ها، منازعات و مهاجرت‌ها، کودکان جهان را در شرایط حساسی قرار داده است.
در ایران نیز مانند تمام جهان، به پایش، آموزش و مراقبت‌های حقوقی از کودکان نیاز است. کارگروه حقوق کودک نیز در این راستا به فعالیت می‌پردازد.
این کارگروه در جنبه‌های پژوهشی، آموزشی و مشاوره اقشار مختلف و مرتبط با کودکان اعم از خانواده‌ها، مدارس، نهادهای مدنی و سازمان‌های اجتماعی و غیره، همفکری و هم‌افزایی در زمینه مراقبت حقوقی از کودکان فعالیت می‌کند.