گروه فلسفه دین اخلاق

دکتر سعیده مزینانیان
نقش سازمانی

مدیر گروه فلسفه٬ دین واخلاق

عنوان جدید
عنوان جدید
فلسفه، حقوق و دين یک گروه پژوهشي- آموزشي است که در راستای اهداف کلی مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسي به دنبال مطالعات ميان رشته-اي است. این گروه به طور مشخص در سه زمینه فلسفه، حقوق و دین سعی دارد که چالش¬ها و فرصت¬های نظری و عملی در اجرا یا تحقق حقوق بشر، صلح و دموکراسی را بررسی و تحلیل کند. با توجه به ضرورت لحاظ ویژگی¬های محیطی و ارزش¬های جهان¬شمول می¬توان برخی از اهداف این گروه را در محورهای ذیل بیان کرد:
  • 1- بررسی و تحلیل انتقادی مبانی و مبادی فلسفی، حقوقی حقوق بشر،‌ صلح و دموکراسی

  • 2- بررسی و تحلیل انتقادی رویکردها و راهکارهای حقوقی و دینی برای اجرای حقوق بشر،‌ صلح¬سازی و یا حفظ صلح و دموکراتیزاسیون

  • 3- مطالعه تطبیقی موضوعات مربوطه از منظر فلسفه،‌ حقوق و دین

  • 4- آموزش ارزش¬های جهان¬شمول با حفظ و احترام به ارزش¬های محلی از منظر فلسفه،‌ حقوق و دین

  • 5- انجام مطالعات اسلامی به منظور ارتقا و ترویج ارزش¬های انسانی