صفحه اصلی
«سلسله نشست‌های حق‌های بشر از منظر فلسفه و دین»
  • 1471 بازدید

گروه فلسفه، حقوق و دین مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

«سلسله نشست‌های حق‌های بشر از منظر فلسفه و دین»
جلسه دوم:
«واکاوی مفهوم حق بر خطا از منظر دینی»

سخنرانان:

دکتر سید ابراهیم حسینی
استادیار گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دکتر بدالصالح شاهنوش فروشاني.
پژوهشگر فقه و حقوق

دبیر علمی نشست:
علیرضا اسکندری

مدیر گروه فلسفه، حقوق و دین مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری: 
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساعت ۱۷ الی ۱۹

* به شرکت کنندگان در نشست گواهی حضور داده می‌شود.*

افزودن نظرات