کتابخانه کرسی حقوق بشر
وظایف برون سازمانی این کتابخانه ناظر به فعالیت های متداول کتابخانه از حیث پاسخگویی به دانشجویان یا اعضا هیات علمی است که منابع لاتین و یا فارسی به همراه نشریه های لاتین و فارسی به فراخور درخواست و نیاز علمی مراجعه کنندگان در اختیار آنان قرار می گیرد.
​​​​​​​