ریاست

                                                                              

                       

                                                                            3-دکتر-میر-محمدعکس.gif


                                                                  

ریاست کرسی حقوق بشر ، صلح و دموکراسی

دکتر حسین میرمحمد صادقی

                                          drsadeghi128@yahoo.com

                                                تلفن : 22431911

                                            

                                                                  سوابق تحصیلی،آموزشی،،پژوهشی و اجرایی