معاونت ارتباط و خدمات علمی

معاونت ارتباط و خدمات علمی

                                                                                                     دکتر-نوروزی2.gif

سر پرست معاونت ارتباطات و  خدمات علمی

دکتر نادر نوروزی

 

تلفن :  29902766

 

                                         nowroozi.nader@gmail.com : ایمیل                        

                                                                                                                                             

                                  سوابق تحصیلی ،آموزشی، پژوهشی و اجرایی