گروه دموکراسی

 مهدی نورایی
مدیر گروه دموکراسی
عنوان جدید
عنوان جدید
دموکراسی شیوه پیشرفته‌ای از حکمرانی است که در آن مبنا و شالوده قدرت سیاسی بر پایه اراده مردم استوار گردیده و کلیه شهروندان از حق مشارکت برابر در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود بهره‌مند هستند. فرض بنیادین این ایده برای حکمرانی، کرامت بشر و ارزش محوری آن است و بین ارتقا و ترویج دموکراسی از یک‌سو و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از سوی دیگر، اتصالی وثیق وجود دارد.
مردم‌سالاری فضیلتی است که بسیاری از ارزش‌های متعالی بشر حول محور آن به دَوَران درمی‌آید و از همین روست که بسیاری از مناسبات، ترتیبات و اسناد نظام بین‌المللی حقوق بشر کوشیده‌اند تا در مسیر تحکیم و ارتقای جلوه‌های دموکراسی گام بردارند. امروزه جایگاه دموکراسی از یک مفهوم صرفا سیاسی فاصله گرفته است و توانسته است در نظام آکنده از حق و تکلیف حقوق بین‌الملل، مکانت و منزلتی شبه هنجاری پیدا نماید.
 
گروه دموکراسی به‌عنوان یکی از گروه‌های پژوهشی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهیدبهشتی، رسالت آموزش و پژوهش در حوزه دموکراسی با رویکرد حقوق بشری را بر عهده دارد. گستره کنشگری این گروه، طیفی از فعالیت‌های علمی از جمله؛ برگزاری نشست‌های تخصصی و میزگردهای علمی با دعوت از صاحب‌نظران برجسته حوزه دموکراسی و حقوق بشر، تهیه و تدوین مجموعه مقالات مرتبط، برگزاری همایش‌های علمی مشترک ملی و بین‌المللی، رصد و بررسی جدیدترین تحولات مرتبط با دموکراسی و تعریف و راه‌اندازی مدارس تابستانی و کارگاه‌های آموزشی را دربرمی گیرد.