کارگروه حقوق کودک

دکتر سید علیرضا میرکمالی 
نقش سازمانی

مدیر کارگروه حقوق کودک

عنوان جدید

 کودکان به‌ واسطه آسیب پذیری در معرض خطرات متعدد و متنوعی هستند؛ از این رو،  در کنوانسیون های حقوق بشری توجه ویژه ای به آنان شده است.
فقر، آسیب های جسمی، جنسی و روانی، معضلات فرهنگی و اخلاقی، تبعیض در آموزش و بهداشت، آسیب پذیری از تنش ها، منازعات و مهاجرت ها، کودکان جهان را در شرایط حساسی قرار داده است.
در ایران نیز مانند تمام جهان، به پایش، آموزش و مراقبت های حقوقی از کودکان نیاز است. کارگروه حقوق کودک نیز در این راستا به فعالیت می پردازد.
این کارگروه در جنبه های پژوهشی، آموزشی و مشاوره اقشار مختلف و مرتبط با کودکان اعم از خانواده ها، مدارس، نهادهای مدنی و سازمان های اجتماعی و ... همفکری و هم افزایی در زمینه مراقبت حقوقی از کودکان فعالیت می کند.  ​​​​​​​