گروه اخلاق زیستی

 
 
  
 
3عباسی.jpg
 
 مدیر گروه اخلاق زیستی
دکتر محمود عباسی
 
             ایمیل:  dr.abbasi@sbmu.ac.ir              
                              تلفن :               29902766